Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden de volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 

 1. DJ GLENN’’: de diskjockey die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen en/of tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verleent ten behoeve van de in de opdracht omschreven evenementen of festiviteiten, handelend als eenmanszaak met handelsnaam DJ GLENN , gevestigd te Oostende en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Brugge onder nummer BE0872 960 606;
 2. 2. ‘’opdrachtgever’ : de (rechts)persoon die aan DJ GLENN een opdracht (heeft) verstrekt tot het verzorgen van een optreden.
 3. 3. ‘’opdracht’’: de door de opdrachtgever aan DJ GLENN verstrekte opdracht welke, in de ruimste zin van het woord, betrekking heeft op het verzorgen van een optreden. De opdracht kan onder meer betrekking hebben op het verzorgen van de muziek en licht(effecten) en/of het verhuren en/of in bruikleen geven van zaken en/of het leveren van aanvullende en/of andere diensten en/of goederen worden verstaan als omschreven in de overeenkomst.
 4. 4. ‘’overeenkomst’’: de tussen DJ GLENN en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst van opdracht;
 5. 5. ‘’partijen’’: alle bij de overeenkomst betrokken partijen.
 6. 6. ‘’meerwerk’’: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor DJ GLENN en/of de door hem ingeschakelde derden meer dan wel gewijzigde werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere onkosten moeten maken;
 7. 7. ‘’zaken’’: de door DJ GLENN voor het uitvoeren van de opdracht gebruikte zaken c.q. de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever verhuurde of anderszins in gebruik gegeven zaken, zoals geluids-, beeld- en lichtapparatuur, bekabeling, verpakkingsmaterialen, decorstukken, podiumdelen e.d.                                                

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij DJ GLENN partij is.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door DJ GLENN schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DJ GLENN , voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DJ GLENN en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Deze voorwaarden worden door DJ GLENN bij verstrekking van een offerte en bij de bevestiging van de opdracht digitaal per e-mail verzonden aan opdrachtgever in de vorm van een hyperlink naar de digitale versie van deze voorwaarden in de offerte dan wel de bevestiging van de opdracht. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen op www.dj-glenn.be .

 

Artikel 3. Totstandkoming van offertes en overeenkomsten

 

 1. Alle aanbiedingen van DJ GLENN, zowel schriftelijk als mondeling, zijn steeds vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. Door ondertekening van de offerte gaat opdrachtgever een overeenkomst aan met DJ GLENN inzake de opdracht beschreven in de offerte. Opdrachtgever en DJ GLENN hebben in deze overeenkomst in ieder geval overeenstemming bereikt met betrekking tot het optreden, datum en tijdstippen, vergoeding, locatie en overige dienstverlening.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DJ GLENN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 4. DJ GLENN en opdrachtgever zijn gebonden, zodra opdrachtgever de offerte inzake de opdracht van een handtekening heeft voorzien en deze als zodanig aan DJ GLENN heeft geretourneerd (per email?)
 5. Eventueel na ondertekening van de offerte te maken aanvullende of gewijzigde afspraken omtrent de opdracht zijn slechts van kracht indien deze door DJ GLENN en opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Opdrachtgever heeft het recht om binnen het daarvoor overeengekomen aantal dagen (afkoelingsperiode) kosteloos de overeenkomst schriftelijk te annuleren, mits de boeking niet plaatsvindt binnen 4 dagen. De afkoelingsperiode is afhankelijk van het aantal dagen tot de boeking op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en wordt op de offerte vermeld. Het aantal dagen tot de boeking en de bijbehorende bedenktijd luiden als volgt: meet dan 30 dagen: 7 dagen bedenktijd; 22 tot en met 30 dagen: 4 dagen bedenktijd; 15 tot en met 21 dagen: 3 dagen bedenktijd; 9 tot en met 14 dagen: 2 dagen bedenktijd; 5 tot en met 8 dagen: 1 dag bedenktijd; minder dan 5 dagen: geen bedenktijd. Indien opdrachtgever niet binnen de afkoelingsperiode na het versturen van de ondertekende offerte per e-mail de overeenkomst heeft geannuleerd is de overeenkomst bindend.
 7. Een samengestelde prijsopgave maakt niet dat DJ GLENN gehouden is een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 9. Opdrachtgever en DJ GLENN erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
 10. Meerwerk wordt afzonderlijk in wordt afzonderlijk in Rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien partijen dit van tevoren schriftelijk zijn overeengekomen.
 11. Beeldmateriaal (mondeling, telefonisch, via e-mail verstrekt of op de website vermeld) van DJ GLENN met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de opdracht worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DJ GLENN garandeert echter niet dat alle offertes en producten volledig met het gegeven beeldmateriaal etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. DJ GLENN zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DJ GLENN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hoewel derden zorgvuldig geselecteerd en gecontracteerd worden kan DJ GLENN niet aansprakelijk gesteld worden voor het handelen en nalaten van deze derden. DJ GLENN verplicht zich echter wel een probleem dat ontstaan is door handelen of nalaten van door DJ GLENN ingeschakelde derden naar beste kunnen op te lossen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart DJ GLENN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 4. Indien op verzoek van de opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen zullen de meerkosten daarvan aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 5. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, geeft opdrachtgever geen recht op korting op de in de overeenkomst afgesproken vergoeding.

 

Artikel 5. Meerwerk

 

 1. In het geval van meerwerk zal dit volgens de gebruikelijke tarieven van DJ GLENN aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. DJ GLENN behoudt zich in dit geval het recht voor om een eventueel langere duur van de aanwezigheid vaan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. DJ GLENN behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen aan een (extra ingehuurde) act, die zou willen ‘’inprikken’’ in de geluidsinstallatie, zonder dat daarover vooraf met de opdrachtgever overleg is geweest.
 4. Mochten DJ GLENN en de extra ingehuurde act hierover niet tot overeenstemming komen dan behoudt DJ GLENN zich het recht voor om medewerking tot ‘’inprikken’’ te weigeren.

 

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 

 1. DJ GLENN is verplicht tijdig aanwezig te zijn, met alle zaken die voor de opdracht nodig zijn, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen dat bepaalde voor de opdracht benodigde zaken door de opdrachtgever zullen worden verstrekt.
 2. Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de overeenkomst met DJ GLENN, volledig bekend te zijn met prestaties van DJ GLENN en, alsmede met de soort en/of aard van de concreet overeengekomen opdracht.
 3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor de uitvoering van de met DJ GLENN in de overeenkomst omschreven opdracht. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle (wettelijke) eisen en voorschriften.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door DJ GLENN uitgevoerde opdracht.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DJ GLENN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DJ GLENN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DJ GLENN zijn verstrekt heeft DJ GLENN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever zal DJ GLENN op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van de opdracht kunnen belemmeren. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat aan deze eisen niet of onvoldoende is voldaan, kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op DJ GLENN . Indien DJ GLENN op weg naar de opdracht op onthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. DJ GLENN zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, onmiddellijke maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.
 7. Opdrachtgever garandeert het volgende:

 

 1. Opdrachtgever maakt het mogelijk dat DJ GLENN, minimaal twee uur voor de aanvangstijd, onbelemmerd toegang heeft tot de locatie. Tevens dient een aanspreekbaar persoon aanwezig te zijn, die van de huishoudelijke aangelegenheden volledig op de hoogte is.
 2. Direct na afloop van het optreden wordt DJ GLENN, gedurende minimaal anderhalf uur, in de gelegenheid gesteld ongehinderd met de afbouw te beginnen. Eventuele kosten ten gevolge van wachttijd zullen achteraf middels de factuur in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever dient te zorgen voor en podium/verhoging, indien dit van te voren aan opdrachtgever bekend is gemaakt. In geval van de uitvoering van een opdracht in de open lucht is er in ieder geval een podium aanwezig. Dit podium is deugdelijk, afgeschermd en overdekt (water- en winddicht en voorzien van gesloten zijkanten en een gesloten achterzijde), opdat weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan bijvoorbeeld betrokkenen en/of zaken van DJ GLENN.
 4. Indien de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van de opdracht dit noodzakelijk mochten maken, dat de opdrachtgever in overleg met DJ GLENN voor een professionele ordedienst ter plaatse zorgt.
 5. De ordehandhaving geregeld is tijdens opbouw, uitvoering en afbouw.
 6. Er is op de locatie sprake van een deugdelijke stroomvoorziening (minimaal 1 vrije groep van 220 volt / 16 ampère, tenzij anders schriftelijk overeengekomen). De stroomvoorziening mag niet meer dan 5 meter van de plaats van opdracht verwijderd zijn en dient veilig en geaard te zijn. Elke schade als gevolg van een falende en/of ondeugdelijke stroomvoorziening zal door opdrachtgever worden vergoed. DJ GLENN kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een ondeugdelijke en/of falende stroomvoorziening.
 7. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
 8. Indien voor laden/lossen een ontheffing nodig is, zal de opdrachtgever hiervoor zorg dragen.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever in principe verantwoordelijk voor het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen en het regelen van sjouwhulp voor het laden en lossen.
 10. De locatie van de opdracht, dient voorzien te zijn van een deugdelijke en goed bereikbare laad en losplaats op maximaal 50 meter van de locatie van de opdracht. Indien de afstand tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht een langere afstand betreft dan 50 meter en/of indien de laadroute niet deugdelijk verhard is, dit tenminste 14 dagen voor datum opdracht door opdrachtgever aan DJ GLENN zal worden doorgegeven, er zal dan extra sjouwhulp en/of andere voorzorgsmaatregelen door DJ GLENN worden verzorgd. Voor deze extra sjouwhulp en/of voorzieningen zal door DJ GLENN extra kosten in rekening worden gebracht.
 11. Tenminste 14 dagen voor de datum van de opdracht zal de eventuele aanwezigheid van drie of meer te overbruggen traptreden van maximaal 20 centimeter per traptrede tussen de laad/losplaats en het podium voor opdrachtgever aan DJ GLENN zijn doorgegeven. In het geval er drie of meer traptreden moeten worden overbrugd tussen de laad/losplaats en de locatie van de opdracht kan er extra sjouwtoeslag door DJ GLENN in rekening worden gebracht.
 12. Voor DJ GLENN is een parkeerplaats binnen een straal van 400 meter na het laden en lossen beschikbaar voor alle door DJ GLENN en zijn crew gebruikte vervoersmiddelen.
 13. Parkeerkosten en eventuele ander kosten (zoals overtocht op een boot) zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen achteraf door DJ GLENN in rekening worden gebracht.
 14. Indien er op de locatie zand, water, schuim, confetti of andere (vloei)stoffen gebruikt worden die schadelijk kunnen zijn voor zaken, is opdrachtgever verplicht er zorg voor te dragen dat deze (vloei)stoffen niet in aanraking kunnen komen met zaken. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een podium en/of dranghekken.
 15. Er is sprake van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s.

 

 1. Vertragingen of niet optreden, veroorzaakt doordat niet aan de in de dit artikel gestelde eisen is voldaan, kunnen nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever dan wel verhaal van enige schade op DJ GLENN.
 2. Indien door DJ GLENN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Opdrachtgever is gehouden om DJ GLENN kosteloos, voor, tijdens en na de uitvoering van opdracht te voorzien van de door hem in redelijkheid gewenste consumpties en/of maaltijden.
 4. DJ GLENN behoudt zich het recht voor om gasten mee te brengen naar een opdracht. Indien DJ GLENN gasten meebrengt, is opdrachtgever gehouden om voor, tijdens en na de uitvoering van de opdracht, kosteloos, consumpties en eventueel maaltijden te verzorgen voor DJ GLENN en de door hem meegebrachte gasten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van DJ GLENN en de door hem meegebrachte gasten ten tijde van de uitvoering van de opdracht.
 6. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van de opdracht te garanderen, is DJ GLENN gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aansprak kan maken op schadevergoeding of korting op de met DJ GLENN in de overeenkomst genoemde vergoeding.

 

Artikel 7. Overlast

 

 1. DJ GLENN is niet aansprakelijk voor het ontstaan van overlast of het overschrijden van maximum aantal decibel aan geluid.
 2. Bij een eerste waarschuwing inzake overlast van omwonenden of politie dient de opdrachtgever direct DJ GLENN in te lichten ten einde passende maatregelen te treffen.
 3. DJ GLENN is gerechtigd om bij waarschuwingen van omwonenden of de politie inzake overlast de opdracht te annuleren of op te schorten.

 

Artikel 8. Prijzen en betalingen

 

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
 2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met opdrachtgever en het moment van de nakoming van de verplichting uit hoofde van de overeenkomst aan de kant van DJ GLENN prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is DJ GLENN gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting.
 4. DJ GLENN verzend na de uitvoering van de opdracht digitaal een factuur aan opdrachtgever voor 100% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de opdracht. Indien er een waarborgsom betaald is, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de factuur.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 14 (veertien) dagen na datum van het verzenden van de factuur zonder dat opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. DJ GLENN heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging, van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
 7. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever voor iedere maand over het aan DJ GLENN verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan DJ GLENN tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
 8. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van DJ GLENN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 9. DJ GLENN heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. DJ GLENN kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. DJ GLENN kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en de lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 10. In het geval opdrachtgever in strijd handelt met dit artikel heeft DJ GLENN het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten dan wel te annuleren.
 11. In het geval er meer dan één opdrachtgever partij bij de overeenkomst is, is ieder der opdrachtgevers jegens DJ GLENN hoofdelijk gebonden aan de overeenkomst.
 12. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op DJ GLENN heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan DJ GLENN verschuldigde factuur inzake een opdracht of een deel daarvan.
 13. DJ GLENN behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen.

 

 

Artikel 9. Annuleringsbepalingen

 

 1. DJ GLENN is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, indien en zodra DJ GLENN gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd een opdracht uit te stellen of te annuleren onder de volgende voorwaarden, waarbij opdrachtgever verplicht is de door DJ GLENN gemaakte kosten in verband met de opdracht te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het in de overeenkomst vermelde uitkoopbedrag:
 3. In het geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 90 dagen voor de productiedatum, minimaal 25% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 4. In het geval van uitstel of annulering, in de periode liggend tussen 90 en 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 5. In het geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 30 dagen en 7 dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 6. In het geval van uitstel of annulering korter dan 7 dagen voor de productiedatum, 100% van dat uitkoopbedrag.

 

 1. Opdrachtgever aanvaardt haar aansprakelijkheid en vrijwaart DJ GLENN volledig voor aanspraken van derden in verband met (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever.
 2. DJ GLENN is bevoegd een overeenkomst te annuleren indien er aanwijzingen bestaan dat de te houden bijeenkomst c.q. het te houden feest waar DJ GLENN dient op te treden een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de opdrachtgever en/of zijn gasten dat DJ GLENN de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van het werkelijke karakter op de hoogte was geweest. DJ GLENN is in geen geval jegens de opdrachtgever en/of derden gehouden tot vergoeding van de schade.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van DJ GLENN op volledige schadevergoeding bij annulering.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

 1. De opdrachtgever is gehouden die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of diefstal van zaken, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek, een en ander voor zover de schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten of DJ GLENN.
 3. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, gooien met drank en andere situaties waar beschadiging van apparatuur en/of andere bezittingen van DJ GLENN dreigt, is DJ GLENN gerechtigd het optreden te staken, hetgeen de opdrachtgever niet ontslaat van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoeding of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
 4. Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd om welke reden dan ook zoals het ontbreken van vereiste vergunningen of klachten van omwonenden wegens het produceren van een te hoog geluidsvolume, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betalingen van de overeengekomen vergoeding of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
 5. Bij het geproduceerde geluidsniveau zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de opdrachtgever. In geval van geluidsoverlast of hieruit voortkomende problemen, ligt de aansprakelijkheid volledig bij de opdrachtgever.
 6. Indien DJ GLENN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
 7. DJ GLENN is slechts aansprakelijk voor de directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en voor zover als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van DJ GLENN.
 8. DJ GLENN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfsstagnatie.
 9. DJ GLENN is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht dan wel daden of nalatigheden van de opdrachtgever; zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
 10. In ieder geval is de aansprakelijkheid van DJ GLENN beperkt tot de voor volledige uitvoering van de opdracht afgesproken of redelijkerwijs te verwachten vergoeding van DJ GLENN.
 11. Elke aanspraak van opdrachtgever op de vergoeding van schade dient per aangetekende brief aan DJ GLENN kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van DJ GLENN bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Een rechtsvordering van opdrachtgever tot vergoeding van schade vervalt in ieder geval door verloop van twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
 12. DJ GLENN is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever dient de schade in dat geval rechtstreeks op de betreffende derde(n) te verhalen.
 13. DJ GLENN is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en toereikende (kracht)stroomvoorzieningen, aggregaten, generatoren en verzekeringen.

 

Artikel 11. Overmacht

 

 1. Een tekortkoming wegens overmacht kan niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Indien DJ GLENN op weg naar het adres, waar het optreden zal plaatsvinden, moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat men niet op de overeengekomen plaats en tijd van het optreden zal kunnen zijn, valt dit onder overmacht en zal DJ GLENN zo spoedig mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever en deze in kennis stellen.
 3. In het geval dat DJ GLENN als gevolg van overmacht zoals ziekte, ongeval of enige andere onvoorziene omstandigheid het overeengekomen optreden niet kan uitvoeren zal DJ GLENN de opdrachtgever er zo spoedig mogelijk van in kennis stellen.
 4. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor DJ GLENN diens verplichtingen uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel onredelijk bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor DJ GLENN als overmacht gelden. Onder overmacht wordt mede verstaan: • Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; • Een dag van nationale rauw; • Overheidsmaatregelen; • Werkstaking; • Natuurrampen; • Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie DJ GLENN voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens DJ GLENN

 

 

 1. DJ GLENN is, met inachtneming van de bepalingen aangaande meerwerk, in elk geval van overmacht gerechtigd:
 2. Hetzij de overeenkomst met de opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een schriftelijke mededeling hiervan aan de opdrachtgever, zonder dat DJ GLENN hierdoor jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt;
 3. Hetzij, in overleg met de opdrachtgever, de uitvoering van de opdracht te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

 

 1. Het komen te vervallen van de aanleiding tot de opdracht van de opdrachtgever, te weinig belangstelling, kaartverkoop of aanmeldingen voor het evenement waar de opdracht op van toepassing is, slechte weersomstandigheden, ziekte van door de opdrachtgever buiten DJ GLENN om ingehuurde artiesten, het niet verkrijgen of intrekking van de benodigde vergunningen of ontheffingen etc. vormen geen overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien DJ GLENN haar werkzaamheden op de overeengekomen dag niet kan uitvoeren als gevolg van in dit artikel genoemde of overige omstandigheden waardoor de opdracht wordt afgelast, is dit voor rekening en risico van de opdrachtgever. DJ GLENN is als dan gerechtigd tot invordering van de volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
 2. In geval van overmacht kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vergoeding van enig ontstane schade waaronder doch niet uitsluitend inkomstenderving.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

 

 1. Opdrachtgever verleent toestemming aan DJ GLENN voor het maken van reclame tijdens de show.
 2. Opdrachtgever verleent toestemming voor het maken van foto’s en filmopnames van het feest en het plaatsen hiervan op de website van DJ GLENN en sociale media.
 3. De door het Bureau Muziek en Auteursrechten (SABAM) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart DJ GLENN voor deze kosten.
 4. Indien opdrachtgever aan DJ GLENN informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

 

 1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Indien pogingen tot beslechting van het geschil in onderling overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing heeft geleid, dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het arrondissement OOSTENDE alwaar DJ GLENN op dat moment is gevestigd.